Уголок алюминиевый

Уголок алюминиевый АД31
Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг Резка
АД31 Т1 10х10х1,2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 10х10х1,2х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 12х12х1х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 12х12х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 15х15х1х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 15х15х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 15х15х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 18х18х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 20х20х1,2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 20х20х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 20х20х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 20х20х2х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 25х25х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 25х25х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 25х25х2,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 25х25х3,2х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 30х30х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 30х30х2х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 30х30х2,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 30х30х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 35х35х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 35х35х3х3000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 35х35х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 40х20х2х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 40х20х2х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 40х20х3х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 40х30х2х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 40х40х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 40х40х2х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 40х40х2,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 40х40х3х3000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 40х40х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 40х40х4х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 45х45х1,8х3 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 45х45х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 45х45х4х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 50х30х2х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 50х30х3х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 50х30х3х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 50х30х5х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 50х50х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 50х50х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 50х50х4х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 50х50х5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 50х50х6х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 60х20х2х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 60х20х2х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 60х40х3х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 60х40х3х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 60х40х4х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 60х60х2х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 60х60х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 60х60х5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 60х60х6х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 60х60х6х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 70х70х2,5х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 80х40х3х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 80х40х3х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 80х50х4х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 80х80х3х4000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
АД31 Т1 100х40х3х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 100х50х3х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 100х50х5х4000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 100х60х7х6000 ГОСТ 13738-91 314 по треб.
АД31 Т1 100х100х6х6000 ГОСТ 8617-2018 314 по треб.
Уголок алюминиевый АМг3
Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг Резка
АМг3 ГК 25х25х2,5х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 25х25х4х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 30х30х3х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 30х30х3х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 40х25х2х6000 ГОСТ 13738-91 997 по треб.
АМг3 ГК 40х40х3х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 40х40х3х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 40х40х4х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 45х45х4х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 45х45х5х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 50х50х4х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 50х50х4х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 50х50х6х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
АМг3 ГК 60х60х6х6000 ГОСТ 8617-2018 997 по треб.
Уголок алюминиевый АМг5
Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг Резка
АМг5 ГК 10х10х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 15х15х1х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 15х15х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 15х15х3х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 20х15х1,5х2х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 20х20х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 20х20х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 25х15х1,5х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 25х20х2х2,5х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 25х25х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 25х25х3,2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 25х25х5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 30х20х2х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 30х20х2,5х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 30х20х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 30х20х3х4х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 30х25х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 30х25х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 30х30х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 30х30х3х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 32х32х3,5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 40х25х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 40х25х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 40х30х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 40х40х2х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 40х40х2,5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 40х40х3х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 40х40х4х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 40х40х4х5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 45х45х3х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 45х45х4х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 45х45х5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 50х25х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 50х30х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 50х30х3х4х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 50х30х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 50х30х5х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 50х50х3х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 50х50х4х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 50х50х5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 55х25х3х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 60х40х4х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 60х60х3х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 60х60х5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 65х40х5х4х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 70х70х5х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 70х70х7х6000 ГОСТ 8617-2018 982 по треб.
АМг5 ГК 75х50х5х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 75х50х7х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
АМг5 ГК 100х60х7х6000 ГОСТ 13738-91 982 по треб.
Уголок алюминиевый АМг6
Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг Резка
АМг6 ГК 10х10х2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 12х12х1х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 15х15х1х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 15х15х1,5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 18х18х2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 20х15х2х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 20х15х2х1,5х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 20х20х1,5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 20х20х2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 25х20х2х2,5х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 25х25х1,5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 25х25х2,5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 25х25х4х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 30х30х2,5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 40х20х2х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 40х25х3х4х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 40х25х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 40х40х4х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 45х45х3х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 45х45х4х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 45х45х5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 50х50х6х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 60х60х3х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 60х60х6х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 65х40х4х5х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 65х40х5х4х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 70х70х7х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
АМг6 ГК 75х50х7х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
АМг6 ГК 100х60х7х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
Уголок алюминиевый 1561
Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг Резка
1561 ГК 25х25х2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 25х25х3х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 25х25х3,2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 30х20х1,5х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 30х20х2х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 30х20х2,5х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 30х20х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 30х30х2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 30х30х3х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 40х25х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 40х30х3х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 40х30х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 40х40х2х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 40х40х3х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 40х40х4х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 45х45х4х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 50х30х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 50х30х3х4х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 50х30х4х3х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 50х50х4х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 50х50х5х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 60х40х4х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
1561 ГК 60х60х6х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 70х70х7х6000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
1561 ГК 75х50х5х6000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
Уголок дюралевый Д16
Марка сплава Тип Размеры, мм ГОСТ Цена: ₽/кг Резка
Д16 Т1 10х10х2х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 12х12х1х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 15х15х1х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 15х15х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 15х15х2х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 18х18х2х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 20х20х1х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 20х20х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 20х20х2х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 25х20х2х4000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
Д16 Т1 25х25х1,5х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 25х25х2х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 25х25х2,5х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 25х25х3х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 30х20х3х4000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
Д16 Т1 30х25х4х4000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
Д16 Т1 30х30х2х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 30х30х3х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 35х35х3х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 40х25х3х4000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.
Д16 Т1 40х40х3х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 40х40х4х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 45х45х4х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 50х50х5х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 60х60х5х4000 ГОСТ 8617-2018 1442 по треб.
Д16 Т1 75х50х5х4000 ГОСТ 13738-91 1442 по треб.

Уголок алюминиевый

Алюминевый уголок

Классический алюминиевый уголок представляет собой профиль определенной длины из алюминия или алюминиевого сплава с L-образным контуром поперечного сечения. Бывают равнополочными – с полками равного размера, неравнополочными – с полками разного размера, и с различной толщиной стенок. На нашем ресурсе вы можете купить алюминиевый уголок общего или электротехнического назначения, как необработанный, так и уже прошедший механическую обработку и полностью готовый к использованию для тех или иных целей. Мы реализуем в розницу и оптом готовыми отрезками кратной мерной длины или любого нужного размера по требованию заказчика.

В большом ассортименте

Помимо разных геометрических размеров сечения, важным различием уголков является материал изготовления. Если алюминиевый уголок СПб для общего применения производится из алюминия и сплавов марок АД, А0, АМг, АМц, АД31, Д16, то изделия электротехнического назначения изготавливаются из металла марок АД00, АД0, А7, А5Е, АД31Е, АД31. Мы представляем один из самых больших ассортиментов уголка в Санкт-Петербурге. Если вы ищете, где купить алюминиевые уголки для нужд своего предприятия, то у нас вы найдете по-настоящему огромный выбор нужных вам уголков высокого качества, полностью соответствующих требованиям и стандартам ГОСТ.

Цена

Сегодня, цена за метр делает его одним из самых экономически выгодных технологических компонентов широкого спектра конструкций, пользуется большой популярностью. Используется он в том или ином качестве практически во всех отраслях народного хозяйства. Важным обстоятельством для производителей является тот факт, что на него цена мало чем отличается от аналогов из других материалов, превосходя любые из них по прочности, легкости, удобству и простоте обработки. В конечном итоге возможность купить в розницу или оптом по низким ценам, дает покупателю гарантированное конкурентное преимущество.

Для развития бизнеса

Мы предлагаем купить его всем, кто заинтересован в повышении конкурентоспособности своего бизнеса. Воспользуйтесь тем, что по универсальности и эффективности, он как конструктивный элемент, не имеет себе равных даже среди новомодных материалов аналогичного назначения. Это главным связано с тем, что разнообразные композиты и прочие «нано» очень дороги по стоимости. В отличие от них, возможность купить дешево позволяет создавать десятки долговечных, быстроокупаюшихся конструкций в строительстве, ЖКХ, мебельной промышленности, авто-, авиа-, судо-, приборостроении, рекламной индустрии и множестве других отраслей.

Чтобы сделать заказ, получить консультацию или уточнить цену позвоните нашему менеджеру по телефону: +7 (812) 456-90-09+7 (495) 145-90-09